Charakteristika projektu

Projekt „Bývanie ako prvé“

Informačný plagát k projektu: informacny-plagat-hf-byvanie-ako-prve.pdf

Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce
Zmluva: Z312041BBG9 Centrálny register zmlúv (gov.sk)

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5884935/
https://www.crz.gov.sk/data/att/2967756.pdf

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 9/2021 do 11/2023
Výška nenávratného finančného príspevku: 133 754,96 €
Spolufinancovanie projektu: 7 039,73 €

Cieľ projektu: Cieľom projektu Bývanie ako prvé je podporiť klientov - ľudí bez domova, s ktorými prichádzame do styku pri našej práci v rámci Nitrianskeho kraja, pri zvýšení ich účasti v spoločnosti a pri zmene ich sociálnej situácie poskytnutím pomoci pri hľadaní nájmu, pri udržaní si bývania, pri zlepšení zdravotného a psychického stavu, pri zaradení sa na trh práce, ako i poskytnutím príspevkov na nájomné v snahe umožniť im kvalitnejší a dôstojnejší život.

Cieľová skupina: Ľudia bez domova – jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, s ktorými Diecézna charita Nitra prichádza do kontaktu v rámci služieb, ktoré poskytuje na území Nitrianskeho kraja.

Hlavná aktivita projektu: Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Sprostredkovanie dostupného bývania klientom a sprevádzanie účastníkov projektu odbornými pracovníkmi podľa princípov Housing first za účelom skvalitnenia ich života.

Podaktivity projektu:

  1. Identifikácia a výber účastníkov projektu Bývanie ako prvé
  2. Vyhľadávanie bytov do prenájmu, vystavenie nájomných zmlúv a  komunikácia s prenajímateľmi bytov
  3. Podpora a sprevádzanie účastníkov projektov v bývaní s cieľom začleniť ich do spoločnosti, prípadne aj na trh práce.

Prebiehajúce aktivity: september 2021 – február 2021:

  • Oslovovanie prenajímateľov bytov z radov verejnosti,
  • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – prevažne klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre,
  • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,
  • Zhotovenie a podpis nájomných zmlúv s 2 prenajímateľmi,
  • Zabývanie sa 2 účastníkov projektu (jednotlivec a pár) v prenajatých 1-izbových bytoch v Nitre,
  • Sprevádzanie klientov v bytoch podľa konceptu Housing first.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Viac informácií nájdete na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk.


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra