O projekte

Projekt Adopcia ľudí bez domova v Nitre

Projekt  Adopcia ľudí bez domova v Nitre sme rozbehli vďaka grantovej podpore Mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie „Mením moje mesto 2019“.

Základné ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí bez domova nájsť v Nitre stabilné bývanie v prenajatých bytoch za priateľské ceny.

Pri projekte vychádzame z osvedčeného medzinárodného konceptu, tzv. Housing first – Bývanie ako prvé, ktorý vedie ku kvalitnému a dôstojnému životu ľudí bez domova a k ich návratu do spoločnosti.

„Adoptovanie“ človeka bez domova

Touto cestou prinášame možnosť „adoptovať si“ človeka bez domova, čo napríklad znamená pravidelne prispievať takémuto človeku na nájomné v prenajatom byte, alebo jednorazovo prispieť napríklad na vybavenie dokladov, či na lieky.


V rámci Diecéznej charity Nitra úzko spolupracujeme s Mestským úradom v Nitre, s neziskovými organizáciami, venujúcimi sa práci s ľuďmi bez domova, prípadne ľuďmi ohrozenými stratou bývania v Nitre, s VÚC, s Mestskou políciou.

Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo, potrebujeme štyri veci: štandardné byty – začlenené do bežnej komunity ľudí, podporný tím zložený z koordinátora a sociálnych pracovníkov, prípadne psychológa, koordinovaný prístup a prevenciu – sociálnu prácu s ľuďmi ohrozenými stratou bývania.

V Nitre je cca 600 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Tí, ktorí trpia najzávažnejšími zdravotnými a psychickými problémami, prespávajú v nocľahárni a dni trávia na ulici. Sú plne odkázaní na pomoc.

V rámci projektu Bývanie ako prvé – Housing first v Nitre, ktorý realizuje Diecézna Charita Nitra v súčinnosti s Mestom Nitra a ďalšími organizáciami, hľadáme byty so zníženým nájomným od Mesta Nitra, no keďže ich je málo a sú plne obsadené, hľadáme byty do prenájmu aj od verejnosti. Následne ich prenajmeme ľuďom bez domova na princípoch Bývanie ako prvé – Housing first. Ľudia bez domova dostanú priamo v bytoch intenzívnu podporu od sociálnych pracovníkov vyškolených v prístupe Housing first, ktorí budú zároveň dohliadaťna to, aby sa ľudia bez domova riadili pravidlami dohodnutými v nájomnej zmluve (pravidelne a včas platiť nájomné, nepoškodzovať interiér bytu, pravidelne sa stretávať so soc. pracovníkom).

Čo je to Housing first - Bývanie ako prvé?

Pre koho je koncept housing first vhodný?

Housing first - Bývanie ako prvé je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v plánovaní služieb pre riešenie bezdomovectva za posledných 30 rokov. Tento koncept vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku.

Housing first - Bývanie ako prvé využíva bývanie skôr ako východisko, než ako cieľ. Poskytnutie bývania je prvotná aktivita programu. Bezdomovectvo nie je nemennou súčasťou spoločnosti, je možné ho ukončiť. Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo, potrebujeme štyri veci: štandardné byty, služby podpory, koordinovaný prístup a prevenciu.

Koncept Bývanie ako prvé je vytvorený pre osoby, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné opustiť situáciu bezdomovectva.  Medzi cieľové skupiny, ktorým Bývanie ako prvé pomáha, patria:

  • ľudia bez domova s vážnym psychickým ochorením,

  • ľudia bez domova závislí na drogách alebo alkohole,

  • ľudia bez domova s vážnymi zdravotnými problémami alebo s postihnutím,

  • ľudia bez domova, ktorí zažívajú dlhodobé či opakované bezdomovectvo.

  • Mobile App Development

Výskumy v USA, Kanade a v Európe ukazujú, že Bývanie ako prvé
všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmych ľudí z desiatich.

Realizátor a garant projektu

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Nitra je účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi, zriadené zriaďovacou listinou 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností.

Svoju činnosť vykonáva na území nitrianskej diecézy a spolu s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení – Slovenskú katolícku charitu, ktorá bola založená v roku 1927.

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Fakty o bezdomovectve

Nitra

V Nitre žije odhadom 600 bezdomovcov. Najväčší počet ľudí bez domova sa pohybuje v časti Staré Mesto. Radnica chce nepriaznivú situáciu riešiť. Mesto chce riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách, do ktorej patria aj ľudia bez domova. (zobraziť zdroj)

Slovensko

Na Slovensku dnes (2016) podľa odhadov mimovládnych organizácií žije na ulici zhruba 10- až 15-tisíc ľudí. Presné čísla známe nie sú, keďže sa doposiaľ v téme bezdomovectva neuskutočnilo oficiálne sčítanie. „Len v Bratislave je odhadom päťtisíc ľudí bez domova,“ hovorí zástupca riaditeľa združenia Depaul Slovensko, ktoré prevádzkuje nízkoprahové centrá pre ľudí bez domova v Bratislave, Jozef Kákoš. (zobraziť zdroj)

Česko

83 000 ľudí, z toho 20 500 detí, v Česku nebýva v bežnom byte a ich počet rastie. Ľudia sú nútení žiť na ubytovniach obchodníkov s chudobou či v ústavoch, za ktoré štát vypláca neporovnateľne viac, než sú náklady na sociálne bývanie. Nerovnosti, stigma, chudoba, oneskorená výplata dávok od úradov, nedostupné bývanie - to všetko spôsobuje, že si väčšina nemôže pomôcť sama. Priemerne len 20% domácností sa dostane späť do bežného bývania. Štát a obce svoje financie vynakladajú neefektívne. (zobraziť zdroj)

Európa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Tortor at risus viverra adipiscing at in tellus. Sed ullamcorper morbi tincidunt ornare.


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra