O projekte

Projekt Bývanie ako prvé

Bývanie ako prvé je projektom Diecéznej charity Nitra v rámci výzvy MPSVR-Dostupné bývanie s prvkami Housing first.

Základné ciele projektu

Cieľom projektu je pomôcť ľuďom bez domova v Nitrianskom kraji nájsť a udržať si stabilné bývanie v prenajatých bytoch za podpory odborných pracovníkov.

Pri projekte vychádzame z osvedčeného medzinárodného konceptu, tzv. Housing first (v preklade Bývanie ako prvé), ktorý vedie ku kvalitnému a dôstojnému životu ľudí bez domova a k ich návratu do spoločnosti.

Prenájom bytov a sprevádzanie

Vybratým ľuďom bez domova sprostredkujeme prenájom piatich 1- izbových bytov za komerčné ceny. Časť nákladov na nájomné bude uhradená z projektu. V bytoch ich následne bude intenzívne podporovať sociálny pracovník a psychológ s cieľom udržať si bývanie, zlepšiť zdravotný stav a finančnú situáciu. 

Ponúknite svoj voľný byt do prenájmu. Budeme radi, ak rozšírite túto informáciu medzi svojich známych!

VLASTNÍTE BYT A CHCELI BY STE HO PRENAJAŤ?

Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo, potrebujeme štandardné byty. Ak máte byt a máte záujem prenajať ho ľuďom v núdzi v rámci projektu, budeme radi, ak sa nám ozvete!

Vašu pomoc potrebujeme dlhodobo! Keďže ľudia bez domova majú často krát problém nájsť a udržať si prácu kvôli zdravotným a psychickým problémom a prenájom bytu je finančne náročný, naši klienti budú potrebovať finančnú a materiálnu podporu aj po zabývaní sa – na doplatenie depozitu, energií, potravín, liekov.  

SPREVÁDZANIE A PODPORA

Ľudia bez domova dostanú priamo v bytoch intenzívnu podporu od sociálneho pracovníka a psychológa, vyškolených v prístupe Housing first, ktorí budú zároveň dohliadaťna to, aby sa ľudia bez domova riadili pravidlami dohodnutými v nájomnej zmluve - aby riadne a včas platili nájomné, udržiavali čistotu v byte a dobré susedské vzťahy. 

Čo je koncept Housing first? 

Komu je určený? 

Housing first je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou v plánovaní služieb pre riešenie bezdomovectva za posledných 30 rokov. Tento koncept vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku.

Housing first využíva bývanie skôr ako východisko, než ako cieľ. Poskytnutie bývania je prvotná aktivita programu. Bezdomovectvo nie je nemennou súčasťou spoločnosti, je možné ho ukončiť. Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo, potrebujeme štyri veci: štandardné byty, služby podpory, koordinovaný prístup a prevenciu.

Koncept Bývanie ako prvé je vytvorený pre osoby, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné opustiť situáciu bezdomovectva.  Medzi cieľové skupiny, ktorým Bývanie ako prvé pomáha, patria:

  • ľudia bez domova s vážnym psychickým ochorením,

  • ľudia bez domova závislí na drogách alebo alkohole,

  • ľudia bez domova s vážnymi zdravotnými problémami alebo s postihnutím,

  • ľudia bez domova, ktorí zažívajú dlhodobé či opakované bezdomovectvo.

  • Mobile App Development

Výskumy v USA, Kanade a v Európe ukazujú, že Bývanie ako prvé
všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmych ľudí z desiatich.

Realizátor a garant projektu

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Nitra je účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi, zriadené zriaďovacou listinou 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností.

Svoju činnosť vykonáva na území nitrianskej diecézy a spolu s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení – Slovenskú katolícku charitu, ktorá bola založená v roku 1927.

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Fakty o bezdomovectve

Nitra

V Nitre žije odhadom 300 bezdomovcov. Najväčší počet ľudí bez domova sa pohybuje v časti Staré Mesto. Radnica chce nepriaznivú situáciu riešiť. Mesto chce riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre osoby v ťažkých životných situáciách, do ktorej patria aj ľudia bez domova. (zobraziť zdroj)

Slovensko

Na Slovensku dnes (2016) podľa odhadov mimovládnych organizácií žije na ulici zhruba 10- až 15-tisíc ľudí. Presné čísla známe nie sú, keďže sa doposiaľ v téme bezdomovectva neuskutočnilo oficiálne sčítanie. „Len v Bratislave je odhadom päťtisíc ľudí bez domova,“ hovorí zástupca riaditeľa združenia Depaul Slovensko, ktoré prevádzkuje nízkoprahové centrá pre ľudí bez domova v Bratislave, Jozef Kákoš. (zobraziť zdroj)


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra