Štyri kategórie bezdomovectva podľa FEANTSA

11. január 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

FEANTSA  - Európska federácia národných organizácií pracujúcich s bezdomovcami  definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia z bývania: bez prístrešia, bez bývania, neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie.


Podľa odhadov OECD sa v krajinách OECD bezdomovectvo týka 1 až 8 osôb z každých 1000 ľudí v produktívnom veku. Na ulici pritom žije odhadom až jedna tretina ľudí bez domova.

FEANTSA je jedinou významnou európskou sieťou, ktorá sa zameriava výlučne na bezdomovectvo na európskej úrovni a na realizáciu svojich aktivít dostáva finančnú podporu od Európskej komisie. Definuje 4 koncepčné kategórie bezdomovectva a vylúčenia z bývania: bez prístrešia; bez bývania; neisté bývanie a nevyhovujúce bývanie. Koncepčné kategórie sú ďalej rozčlenené do 13 operačných kategórií a 24 životných situácií, ktoré sa s nimi spájajú.

BEZ PRÍSTREŠIA: ETHOS 1- Ľudia žijúci na ulici; ETHOS 2 - Ľudia v krízovom ubytovaní za účelom prenocovania,

BEZ BÝVANIA: ETHOS 3 - Ľudia v ubytovaní pre ľudí bez domova; ETHOS 4 - Ženy v núdzovom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia; ETHOS 5 - Ľudia v ubytovaní pre cudzincov; ETHOS 6 - Ľudia pred prepustením z inštitucionálnej starostlivosti; ETHOS 7 - Ľudia prijímajúci dlhodobú podporu spojenú s bývaním z dôvodu bezdomovectva,

NEISTÉ BÝVANIE: ETHOS 8 - Ľudia žijúci v neistom obydlí; ETHOS 9 - Ľudia ohrození vysťahovaním; ETHOS 10 - Ľudia žijúci pod hrozbou domáceho násilia,

NEVYHOVUJÚCE BÝVANIE: ETHOS 11 - Ľudia žijúci v mobilných, neštandardných a provizórnych obydliach; ETHOS 12 - Ľudia žijúci v obydlí nespôsobilom na bývanie; ETHOS 13 - Ľudia žijúci v extrémne preľudnenom obydlí.

4 KATEGÓRIE

Koncepčná kategória „Bez prístrešia“

Koncepčná kategória „Bez prístrešia“ zahŕňa ľudí, ktorí musia aspoň časť dňa stráviť na ulici, nemajú teda 24-hodinový prístup k akejkoľvek forme hoci iba krátkodobého bývania. Kategória „Bez prístrešia“ opisuje životné situácie ľudí na ulici, ktorí prespávajú vo vonkajších/verejných priestoroch, ktorí síce majú možnosť prenocovať v zariadeniach na to určených, ale cez deň ich musia opustiť, alebo sa premiestňujú a striedavo prespávajú na ulici, u priateľov, v nocľahárňach a útulkoch. Nie je naplnená ani jedna zo základných oblastí bývania – fyzická, právna, ani sociálna.

Koncepčná kategória „Bez bývania“

Táto koncepčná kategória opisuje situácie ľudí, ktorí majú miesto vhodné pre bývanie, ale nemajú bezpečný priestor na vlastné súkromie, vytváranie sociálnych vzťahov a nemajú výhradné právo obydlie užívať. Títo ľudia majú kde žiť a spať, ale nemajú vlastný domov, ich bývanie je dočasné, inštitucionálneho charakteru alebo bývajú len vďaka adekvátnej podpore. Kategória „Bez bývania“ môže zahŕňať situácie ľudí žijúcich a bývajúcich v rôznych zariadeniach pre ľudí bez domova alebo v krátkodobom, dočasnom ubytovaní, ženy žijúce v krátkodobom ubytovaní z dôvodu domáceho násilia, cudzincov žijúcich v dočasnom alebo špecializovanom ubytovaní, ľudí, ktorí sú prepúšťaní zo zariadení na výkon trestu/väzby, zo zdravotníckych zariadení, zo zariadení starostlivosti o deti a nemajú možnosť iného trvalého bývania a ľudí žijúcich v rezidenčnej starostlivosti alebo v špecializovanom ubytovaní určenom pre ľudí bez domova.

Koncepčná kategória „Neisté bývanie“

Koncepčná kategória „Neisté bývanie“ zahŕňa životné situácie, keď ľudia nemajú exkluzívne právo užívať bývanie v zmysle nájomných alebo vlastníckych práv (bývanie u priateľov a rodiny, nelegálne obývaný pozemok/stavba), toto ich právo môže byť ohrozené, prípadne ukončené (existuje povinnosť vysťahovať sa), alebo výhradné právo užívať bývanie je ohrozené z dôvodu domáceho násilia.

Koncepčná kategória „Nevyhovujúce bývanie“

Ľudia v kategórii „Nevyhovujúce bývanie“ sú vylúčení z bývania, pretože nemajú bývanie, ktoré spĺňa minimálne štandardy ustanovené všeobecne záväznými normami a spoločnosťou. Nemajú adekvátne bývanie, pretože obývajú dočasné stavby alebo stavby, ktoré nie sú zostrojené na bývanie, prípadne bývajú v takých priestoroch, ktoré ich ohrozujú na živote alebo na zdraví. Obydlie často nie je vybavené tým, čo spoločnosť považuje za základ pre normálny spoločenský a rodinný život (napr. zásobovaním vodou, svetlom, teplom), nemajú možnosť prípravy teplého jedla alebo musia zdieľať s niekým iným prístup ku kuchyni, WC a kúpeľni. Absentuje teda možnosť pre budovanie rodinného života a vhodné podmienky pre fyzické a mentálne zdravie.


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra