Skip to main content

Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre

08. december 2020
- Mirela Lukáčová Rosinská -

V dňoch 5. – 9. 10. 2020 sme plánovali realizovať Registračný týždeň – sčítanie ľudí bez domova v Nitre. Žiaľ, kvôli Covid-19 sme ho presunuli na jar roku 2021.

Na čo je sčítanie ľudí bez domova dobré? Aký má zmysel?

Podľa ľudsko-právneho prístupu, opierajúceho sa napr. o Chartu základných práv Európskej únie, nie je prípustné, aby v ekonomicky vyspelých krajinách ľudia nemali zabezpečený prístup k primeranému bývaniu. Je úlohou štátov, samospráv a ďalších kompetentných aktérov hľadať účinné riešenia vylúčenia z bývania. Prvým zmyslom sčítania ľudí bez domova je poznanie počtu ľudí bez domova v Nitre a poukázanie na rozpor medzi právom na prístup k bývaniu pre každého a reálnym uplatňovaním tohto práva.
Sčítanie ľudí bez domova tiež odpovedá na otázku, či ich počet rastie, klesá alebo zostáva bez zmeny v určitom časovom období. Preto je vhodné robiť sčítanie ľudí bez domova v pravidelných intervaloch.
Okrem zisťovania samotného počtu ľudí bez domova sa pri sčítaní môžeme dozvedieť veľa dôležitých informácií o ich sociálnej, zdravotnej a finančnej situácii, o prístupe k sociálnym službám a ich spokojnosti, či nespokojnosti s nimi. Ako najpodstatnejšie však vnímame získanie informácií o tom, čo ľudia bez domova potrebujú k ukončeniu bezdomovectva a ako by chceli, aby vyzerala ich budúcnosť. Na základe týchto potrieb môže samospráva, prípadne nezisková organizácia nastaviť svoje služby tak, aby boli čo najefektívnejšie.

Sčítanie ľudí bez domova v Nitre


Sčítanie ľudí bez domova v Nitre bolo iniciované Mestským úradom Nitra v spolupráci s Diecéznou charitou Nitra, z dôvodu absencie dát o počte ľudí bez domova na území mesta Nitra a o životných situáciách, ktorým títo ľudia čelia. Sčítanie má slúžiť pre potreby koncepčného prístupu k prevencii a riešeniu bezdomovectva, ktorý je jednou z priorít mesta Nitry v oblasti sociálneho rozvoja.

Pre sčítanie ľudí bez domova v Nitre sú definované nasledujúce tri ciele:
 zistiť dolnú hranicu počtu osôb v Nitre žijúcich na ulici,
 zistiť počet ľudí v zariadeniach pre ľudí bez domova a počty ďalších skupín ľudí vylúčených z bývania,
 získať na základe dotazníkového prieskumu informácie o štruktúre a príčinách bezdomovectva, o potrebách ľudí bez domova, ako aj o ich záujme o koncept Housing first – Bývanie ako prvé.

Registračný týždeň, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 5.- 9. 10. 2020,  a ktorý sme kvôli Covid-19 presunuli na rok 2021, sme pripravovali v priebehu mesiacov august a september. Na príprave spolupracovala Diecézna charita, na čele s riaditeľom Ing. Mgr. Jurajom Barátom, s Odborom sociálnych služieb mesta Nitry, s Mestskou políciou, s katedrou soc. práce UKF, so Združením Storm a s redaktorkou RTVS Mgr. Čulákovou.
Po odbornej stránke sme čerpali z predchádzajúcich skúseností so sčítaním ľudí bez domova v Bratislave (Inštitút pre výskum práce a rodiny) a v Liberci (Magistrát města Liberec).  V spolupráci s Doc. PhDr. Hrozenskou, PhD. z Odboru soc. služieb MsÚ Nitra a s Doc. PhDr. Gažíkovou, PhD. z Katedry soc. práce a sociálnych vied UKF sme vytvorili dotazník, mapujúci sociálnu, zdravotnú a finančnú oblasť ľudí bez domova. V závere dotazníka kladieme otázku na záujem/nezáujem o samostatný prenájom bytu s úzkou spoluprácou so sociálnym pracovníkom, teda o koncept Housing first-Bývanie ako prvé.
Sčítanie plánujeme realizovať za pomoci pracovníkov spomínaných inštitúcií a dobrovoľníkov počas dňa v uliciach mesta a v provizórnych obydliach; večer v zariadeniach pre ľudí bez domova - nocľahárne a útulky.
Pevne verím, že sa nám v roku 2021, ideálne už na jar, podarí Registračný týždeň zrealizovať.