Skip to main content

Služby pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v Nitre

12. január 2020
- Mirela Lukáčová Rosinská -

V článku sa môžete oboznámiť s existujúcimi službami pre ľudí bez domova a ľudí s ohrozeným bývaním v meste Nitra.


Mesto Nitra prevádzkuje

Útulok pre jednotlivcov, ul. Štúrova 55, Nitra
V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) Zákona o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje rozvoj pracovných zručností, podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

V útulku sa poskytuje sociálna služba na základe žiadosti, ktorú si klient podáva na Mestskom úrade v Nitre. V prípade schválenia žiadosti, je s klientom podpísaná Zmluva o poskytovaní sociálnej služby s časovým obmedzením a za dohodnutú úhradu sociálnej služby (príspevok na bývanie). Izby v útulku sú rozdelené na mužské a ženské, kapacita: 50 miest. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v útulku pre bezdomovcov je bez ohľadu na výšku príjmu 1,80 € na deň.

Nocľaháreň,  Štúrova ul. 55
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) Zákona o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje: ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Využitie sociálnej služby v nocľahárni je podmienené preukázaním bezinfekčnosti klienta, ktoré sa predkladá iba jeden raz pred prvým využitím služby. Izby v nocľahárni sú rozdelené na mužské a ženské. Kapacita: 18 miest. V zimných mesiacoch je možné podľa potreby kapacitu nocľahárne zvýšiť. Úhrada za sociálnu službu v nocľahárni je bez ohľadu na výšku príjmu 1 € na noc.

Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho ul. 22
V útulku sa fyzickej osobe s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) Zákona o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práva právom chránených záujmov, rozvoj pracovných zručností, nevyhnutné ošatenie a obuv, utvárajú sa podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.
Izby v útulku sú rozdelené pre každú rodinu samostatne v počte 12 izieb. Kapacita zariadenia: 35 miest. Výška úhrady za sociálnu službu v útulku pre jednotlivcov s deťmi je pre osamelú tehotnú ženu a jednotlivca s jedným dieťaťom 1,40 €, pre jednotlivca s dvoma deťmi 1,70 € a pre jednotlivca s tromi a viac deťmi je 2 € na deň.

Potravinová pomoc - program potravinovej a materiálnej pomoci je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa
v hmotnej núdzi. V rámci pomoci sú poskytované potraviny z obchodných reťazcov na území mesta Nitry. Pomoc je poskytovaná 2 x týždenne, v prípade akútnej nutnosti jednotlivcom okamžite. Potravinovú pomoc z obchodných reťazcov tiež preberá a vydáva pre ľudí bez domova aj Dom Charity sv. Rafaela.

Byty nižšieho štandardu – Orechov dvor, sú určené pre obyvateľov mesta Nitry, ktoré majú charakter nájomného bývania.
Komunitné centrum Orechov dvor poskytuje sociálna službu: práca s deťmi, mládežou a rodinami prevažne z rómskej komunity, sociálna práca, poradenstvo, terénna sociálna práca v rodinách.

Nájomné byty
Mesto Nitra ich prevádzkuje prostredníctvom Službyt Nitra, s. r. o. Janka Kráľa 122, Nitra.  Službyt poskytuje základné poradenstvo ohľadne bytovej problematiky, podávajú sa tu žiadosti o pridelenie nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov.
-    Bytový dom ul. Tokajská, ul. Rýnska a ul. Jarabinova, celkovo 529 bytových jednotiek;
-    Bytový dom Hlboká, Hlboká ul., Nitra. 35 bytov: 25 1-izbových bytov, 10 garzónok;
-    Bytový dom Olympia – Tr. A. Hlinku 57, Nitra. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia sú byty vo vlastníctve Mesta Nitry, určené pre mladých ľudí a mladé rodiny ako štartovacie nájomné byty;
-    Nájomné byty Dvorčanská 63 sú bytové domy vo vlastníctve Mesta Nitry, ktoré majú charakter nájomného bývania s nájomnými bytmi určenými pre obyvateľov mesta Nitry;
-    Bytový dom Senior – Krčméryho 2C, Nitra Bytový dom Senior je obytný dom vo vlastníctve Mesta Nitry s nájomnými bytmi určenými pre seniorov a invalidných dôchodcov nad 50 rokov veku.
V roku 2020 začne výstavba Bytového domu Tehelná, 220 nájomných bytov na Tehelnej ul. v Nitre.

Diecézna Charita Nitra prevádzkuje Dom Charity sv. Rafaela

Nízkoprahová nocľaháreň, Štúrova ul. 57
Sociálna služba v nocľahárni pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácii v je vykonávaná súlade s § 25 Zákona o sociálnych službách. Nocľaháreň má registrovanú kapacitu 24 klientov a je rozdelená na mužskú a ženskú časť. Za poskytnutie prenocovania v nocľahárni sa platí úhrada vo výške 0,50 € – 1 €. V nocľahárni je poskytované sociálne poradenstvo, ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, nevyhnutné ošatenie a obuv, podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na prípravu stravy. Nocľaháreň má nízkoprahový charakter. V prípade potreby podľa naliehavosti môže byt klient prijatý aj po 22,00 hod. (klient privezený políciou, sanitkou).

Nízkoprahové denné centrum, Štúrova ul. 57
Pomoc ľuďom v rôznych formách krízy – ľudia bez domova, závislí, prepustení z výkonu trestu, ľudia, ktorí stratili rodinu, zázemie, prácu, sú bez dokladov, financií, zadlžení, nezamestnaní a bez možnosti nájsť si prácu. Rozsah poskytovaných služieb: sociálne poradenstvo občanom v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri riešení krízových situácií, sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia, či inej odbornej pomoci, poskytovanie stravy a šatstva sociálne slabým, možnosť osobnej hygieny. Denné centrum má registrovanú kapacitu 24 klientov. Za službu sa neplatí, ale za použitie sprchy je úhrada 0,30 Eur a za jedlo 0,30 Eur.

Distribúcia časopisu Nota bene - predajcovia dostávajú možnosť získať dôstojný príjem, sebaúctu a zlepšiť tým kvalitu svojho života. Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, prekonávajú sociálnu izoláciu a zvyšujú šance na vytvorenie zdravej sociálnej siete. K 31.12.2018 bolo v Nitre evidovaných 10 aktívnych predajcov časopisu Nota bene.

Komunita sv. Egídia v Nitre -  je laické katolícke spoločenstvo, združujúce študentov i pracujúcich ľudí, stretávajúcich sa pri spoločných modlitbách a pri službe chudobným, chorým či starým ľuďom, väzňom alebo migrantom. Na Slovensku pôsobí Komunita od septembra 2008. V Nitre sa komunita stretáva pravidelne pri spoločnej modlitbe a pri službe chudobným, najmä ľuďom bez domova raz týždenne. Chodia za nimi v skupinke priamo do ulíc, nadväzujú s nimi priateľské vzťahy, rozprávajú sa s nimi, prinášajú im občerstvenie, pomáhajú im. Na Vianoce organizujú Vianočný obed pre ľudí bez domova či ľudí žijúcich v chudobe. Stretávajú sa v priestoroch Misijného domu na Kalvárii.
www.santegidio.sk, kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Občianske združenia, ktoré v Nitre pracujú s ľuďmi žijúcimi v chudobe alebo ohrozenými stratou bývania

o.z. Podaj mi ruku, Mestská tržnica, Štefánikova 50, Nitra www.facebook.com/podajmirukunitra

Komunitné centrum Dvorčanská, zriaďovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Nitra, o. z. Dvorčanská 63, Nitra www.usmev.sk

Združenie Storm, Nedbalova 17, Nitra www.zdruzeniestorm.sk

Centrum Slniečko n.o., Bottova 32/A, Nitra www.centrumslniecko.sk

Pomoc obetiam násilia, Kraskova 1,Nitra www.pomocobetiam.sk

Centrum pre rodinu, Pribinovo námestie 3, Nitra www.centrumprerodinu.sk

autorka: Mirela Lukáčová Rosinská