Školenia v rámci projektu Adopcia ľudí bez domova v Nitre

11. január 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Na jar 2019 bol projekt Diecéznej charity Nitra s názvom Adopcia ľudí bez domova v Nitre podporený v rámci grantovej výzvy Mením moje mesto 2019.


Projekt bol podporený z financií Mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie. Projekt prebiehal v termíne 3.5. – 15. 11. 2019. Krátkodobým cieľom projektu boli 2 školenia a postavenie webových stránok www.ludiabezdomovanitra.sk. Dlhodobým cieľom projektu je na základe prístupu Housing first – Bývanie ako prvé napomôcť ľuďom bez domova v Nitre získať a dlhodobo si udržať samostatné bývanie, čo povedie k zvýšeniu kvality ich života a k ich návratu do spoločnosti.

Dňa 20.5.2019 sa v rámci projektu Adopcia ľudí bez domova v Nitre uskutočnilo školenie „Ukončime bezdomovectvo teraz: na čo potrebujeme systém a spoluprácu?“ s lektorkou Mgr. Barborou Bírovou z Platformy pro sociální bydlení, Praha. Zúčastnili sa ho odborníci zo sociálneho odboru Mesta Nitra, z Diecéznej charity Nitra, dobrovoľníčky z Komunity Sv. Egídia, vedenie DSS Oasis z Komárna, dobrovoľníci z projektu Adopcia ľudí bez domova v Trenčíne. Najskôr sme v menších skupinkách diskutovali o našej predstave o ukončovaní bezdomovectva v Nitre. Neskôr nám lektorka poskytla veľa informácií o možnostiach ukončovania bezdomovectva v Nitre, ako i o prístupe Housing first a o dobrých príkladoch praxe z Čiech. V procese ukončovania bezdomovectva je kľúčovou samospráva, samozrejme v spolupráci s neziskovým sektorom.

V dňoch 19. a 20. júna 2019 sa v rámci projektu Adopcia ľudí bez domova v Nitre zrealizovalo 2. školenie s názvom: „Housing First - zkušenosti se zaváděním přístupu v ČR v posledních 5 letech“ s lektormi Davidom Valouchom a Karlom A. Novákom z Platformy pro sociální bydlení, Praha. Školenia sa zúčastnili pracovníci Mestských úradov v Nitre, v Nových Zámkoch, v Topoľčanoch, ako i pracovníci Diecéznej charity Nitra a ďalších organizácií z týchto miest. Školenie všetci zúčastnení hodnotili ako veľmi prínosné a nabité informáciami. Dozvedeli sme sa nové informácie o prístupe Housing first, praktické rady, ako prístup Housing first uviesť do praxe, hovorilo sa o dobrých príkladoch z Brna a Liberca, ako aj problémoch spojených s týmto prístupom. Z oboch školení máme zvukový záznam. Odborníci z Platformy pro sociální bydlení nám budú nápomocní aj v budúcnosti, napríklad pri organizovaní Registračného týždňa – sčítavania ľudí bez domova na území Nitry.


autorka: Mirela Lukáčová Rosinská


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra