Koľko ľudí bez domova je v Nitre, v Bratislave a na Slovensku?

18. december 2019
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Štatistický úrad SR a štúdie Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2015 a 2016 uvádzajú, že na Slovensku žije približne 23 tisíc ľudí bez domova.


Slovensko

Štatistický úrad SR a štúdie Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2015 a 2016 uvádzajú, že na Slovensku žije približne 23 tisíc ľudí bez domova a ďalších 4 až 8 % obyvateľov SR je ohrozených vylúčením z bývania. Jedná sa o ľudí, ktorí majú problém uhrádzať poplatky za energie, nájom či hypotéku, prípadne ich náklady spojené s bývaním tvoria významnú časť ich disponibilného príjmu. Skutočnosť je však pravdepodobne oveľa horšia.

Bratislava

Kým podľa týchto údajov sa v Bratislave nachádza 1800 ľudí bez domova, podľa fyzického sčítania je ich minimálne 2064. Organizácie venujúce sa ľuďom bez domova odhadujú skutočný počet ľudí bez domova v Bratislave na 4 až 5 tisíc.

Aj keď sa nepodarilo zachytiť všetkých ľudí bez domova v Bratislave, sčítanie poskytuje unikátny náhľad do štruktúry tejto skupiny obyvateľstva. Podľa sčítania muži tvoria dve tretiny, prevažujú starší ľudia, zastúpenie mladých dospelých a dospelých v dôchodkovom veku je nižšie. Necelých 6 % ľudí uviedlo, že žijú so svojimi deťmi. Väčšina z detí bez domova bola v zariadeniach pre ľudí bez domova, 24 sa nachádzalo na ulici alebo v nocľahárňach. Iba 8 ľudí bolo bez domova kratšie ako jeden rok a až 40% zažilo prvú skúsenosť so stratou bývania pred 10 a viac rokmi. Približne polovica má dlhodobé zdravotné problémy, najčastejšie problémy s nohami, srdcom a tlakom, a psychické ochorenia. Až 20 % sa nachádzalo v Ružinove a iba 61% ľudí malo trvalý pobyt v Bratislave. Väčšina z ľudí v zariadeniach (ide prevažne o ubytovne) pre ľudí bez domova mali buď základné vzdelanie (30,2 %) alebo stredoškolské bez maturity (38,5%), no nachádzali sa tam aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním (3,1%). Tretina pracovala a štvrtinu tvorili invalidní alebo starobní dôchodcovia (D. Ondrušová, a iní 2016)

Nitra

Počet osôb bez domova, s ktorými prichádzajú do kontaktu organizácie pracujúce v tejto oblasti v Nitre, je cca 330. Predpokladaný celkový počet ľudí bez domova je samozrejme vyšší, odhad je cca 600. Prevažná väčšina ľudí bez domova je v produktívnom veku, čo v miestnych podmienkach predstavuje až 70%.

Sociálne služby pre ľudí bez domova poskytované v meste Nitra:

Mesto Nitra zriadilo

Útulok pre jednotlivcov: Štúrova 55
Nocľaháreň: Štúrova 55
Útulok pre jednotlivcov s deťmi: Krčméryho 22

Diecézna charita Nitra zriadila Dom charity sv. Rafaela:

a) Nízkoprahová nocľaháreň eviduje za rok 2019 spolu 148 klientov, z toho je 118 mužov, 33 žien (obyvateľov Nitry v počte 102 klientov).

b) Nízkoprahové denné centrum, ktoré prevádzkuje Diecézna Charita eviduje v roku 2019 270 klientov (táto evidencia sa robí od roku 2008). Medzi klientov Nízkoprahového denného centra pritom patria nielen osoby bez domova, ale aj obyvatelia nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii a v neistom bývaní.


kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra