Problematika ukončovania bezdomovectva

11. január 2021
- Mirela Lukáčová Rosinská -

Na Slovensku žije podľa údajov Štatistického úradu približne 23-tisíc ľudí bez domova, ďalším 4 až 8 percentám Slovákov hrozí vylúčenie z bývania. V Nitre žije momentálne cca 600 osôb bez domova.


V Nitre žije momentálne cca 600 osôb bez domova, prípadne v ohrození bývania  - v nocľahárňach, v útulku, na ubytovniach, v Domove pre osamelých rodičov, v podnájmoch u kamarátov, známych či u širšej rodiny.
Ceny nehnuteľností aj výška nájmov v bytoch v posledných rokoch stúpajú. Rastie tak počet ľudí, ktorí domov stratili, alebo im jeho strata reálne hrozí. Rozširuje sa i skupina ľudí, ktorých bývanie je neisté, či nekvalitné.
Medzi ohrozené skupiny obyvateľstva patria rodiny s deťmi, slobodné matky, seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, ľudia s psychickým ochorením, ľudia po odchode z detských domovov či z väzníc.

Aj v Nitre môžeme ukončovať bezdomovectvo tých najzraniteľnejších v bytovej núdzi. Aby sme mohli ukončovať bezdomovectvo, potrebujeme štyri veci:

  • štandardné byty,
  • služby podpory,
  • koordinovaný prístup,
  • prevenciu.

Prospech pre všetkých

Strata domova pritom neovplyvňuje negatívne len človeka, ktorý domov stráca, ale aj spoločnosť, ktorá cez rôzne inštitúcie znáša náklady na ich zdravotnú starostlivosť či umiestnenie do sociálnych zariadení.
Realizácia prístupu „Housing first – Bývanie ako prvé“ prináša prospech nie len ľuďom bez domova, ale celej spoločnosti. Výrazne sa znižujú náklady na zásahy záchranných a bezpečnostných zložiek, ústavnú starostlivosť o deti, výkon odňatia slobody alebo dlhy v poistnom systéme, vyplývajúce z nezamestnanosti.

Inštitút environmentálnej politiky v roku 2019 vypracoval štúdiu: „Analýza vplyvu aktivít OZ Vagus na verejné financie. Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti.“ Štúdia v 6 rizikových skupinách (Samotár, Týraná žena, Stagnujúci mladý človek, Stagnujúci starý človek, Zdravotne ťažko znevýhodnený človek, Mladý človek zo znevýhodneného prostredia) odhaduje úsporu verejných financií, ak by sme sa o ľudí bez domova viac zaujímali a pomohli im začleniť sa späť do spoločnosti. Prácou s ľuďmi bez domova môže spoločnosť výrazne ušetriť, každé investované euro sa môže vrátiť až 12-krát!

Najväčšia úspora, kde návratnosť nákladov je 12 € za každé 1 € investované do sociálnej práce, je u typu Samotár, t. j. u človeka, ktorý je dlhodobo bez domova. Adaptáciou na zmenu sociálneho statusu sa zhoršuje možnosť spätnej integrácie a rastú náklady na akútnu zdravotnú starostlivosť a nevyhnutnú sociálnu opateru. Veľká úspora sa dosahuje aj v prípadoch mladých ľudí (10-12 €) a k úspore dochádza aj u zdravotne ťažko znevýhodnených ľudí (2 €).

zdroj: www.scribd.com


základné kontakty

Diecézna charita Nitra
Samova 4
949 01 Nitra